Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – conditii de aplicare  si reguli de impozitare

Microintreprinderile, legiferate de catre Comisia Europeana in Recomandarea 96/280/CE din 3 aprilie 1996 privind definiţia întreprinderilor mici şi mijlocii, revizuita prin Recomandarea 2003/361/CE cu aplicabilitate din 2005, ca urmare a fiabilitatii si a expansiunii acestora in economia liberala.

Societatile din categoria IMM-urilor, incepand cu sfarsitul secolului XX, isi depasesc pragul de semnificatie din punct de vedere al prezentei si impactului economic si social, intr-o maniera exponentiala, astfel incat acestea devin unul dintre obiectivele majore al politicii de reglementare a UE.

Dar rolul contributor al acestora in reglarea balantei economice  implica o misiune anevoioasa, pozitia de independenta si autonomie se asigura inca de la inceputul functionarii acestora cu augmentarea responsabilitatii, cu strategii de neutralizare a factorilor inhibitori si dintre acestia finantarea este cel mai sensibil factor.

Astfel incat, UE, pentru a proteja spiritul inovator al acestor companii si initiativa antreprenoriala si totodata potentialul acestora in economia globalizata de astazi, instituie definitii si criterii pentru societatile din categoria IMM-urilor cu scopul de a beneficia de programele de finantare stabilite exclusive pentru aceste companii si create cu scopul de a ajuta planul antreprenorial in conditii de autonomie.

Prin urmare, conform conditiilor stabilite in recomandarea comisiei, o companie este delimitata de criterii de dimensiune si resurse cu scopul de a se determina categoria acesteia precum si dependenta de alte societati.

Potrivit art 2 din recomandarea Comisiei UE, o companie este incadrata in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici sau mijlocii pe baza urmatoarelor criterii:

Dupa dimensiune

Microintreprinderi

Mici

Mijlocii

Are mai putin de 10 salariati

Are mai putin de 50 salariati

Cu un numar de salariati de pana la 250

 CA <2 mil euro

 CA <10 mil euro

CA < 50 mil euro

           

Dupa resursele companiei

Autonoma

Partenera

Legata

Entitate independenta sau cu detineri intr-un procent de pana la 25% ale entitatii in cauza sau cu participatii de pana la 25% din titlurile  sau drepturile de vot intr-o alta companie

Societate cu detineri ce depasesc 25% din titlurile de participare sau drepturile de vot intr-o alta companie si nu se exercita o influenta dominanta prin activitati de conducere in compania emitenta a titlurilor de participare (4^4, alin 2 din L346/2004)

Sunt intreprinderile, intre care se stabileste un raport de control, definit astfel:

-Detine majoritatea drepturilor de vot intr-o alta entitate; (control de drept)

-Are dreptul de a numi sau a revoca membrii in consiliul de administratie, conducere sau supraveghere in consiliile celeilalte companii;

-Exercita o influenta dominanta asupra societatii din grup;

-Este acționar sau asociat al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau de supraveghere ale entității în cauză au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot.

 

 

 

           

Prevederile, din recomandarea comisiei UE, sunt transpuse in jurisprudenta nationala prin Legea 346/14 iulie 2004. Astfel incat, aceasta invedereaza la art 4^1 categoriile de intreprinderi, dupa natura resurselor, asa cum sunt ele definite de catre Comisia Europeana.

   Cele 3 categorii de entitati, respectiv microintreprinderile, mici si mijlocii sunt reglementate si in Ordinul 1802/2014, potrivit acestuia, se stabileste obligatia consolidarii conturilor, conform pct 494 din ordinul mentionat, pentru entitatile (societate mama – filiala sau societati asociate/actionare) ce se afla intr-un angajament de natura unui control de drept sau control de fapt.

Exercitarea controlului se realizeaza prin detinere directa sau prin detineri intermediare, reprezentate de catre alte societati sau persoane fizice.

Controlul de drept se exercita prin detinerea unui procent majoritar de capital, potrivit caruia societatea mama, detine un procentaj de control mai mare de 50%, din numarul drepturilor de vot in cealalta societate, denumita societate controlata (pct 494 alin 1 lit a din OMFP 1802/2014).

Controlul de fapt, se instaleaza potrivit situatiilor de mai jos, invederate de prevederile pct 494 (lit. b), c), d) și e)) – 495 din OMFP 1802/2014 precum si la art 4^4 din Legea 346/2004, denumite in continuare influente dominante:

 • Este asociat/actionar al unei filiale si are dreptul de a numi/revoca membrii din consiliile de supraveghere sau conducere;
 • Este asociat/actionar si exercita o influenta dominanta sau de control asupra entitatii controlate;
 • Este actionar/asociat si detine controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale acelei entitati;
 • Este acționar sau asociat al unei entități și majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere sau de supraveghere ale entității în cauză au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot.

Asadar, intreprinderi legate, in intelesul textelor normative in vigoare sunt entitatile ale caror detineri de drepturi de vot debuteaza cu un procent de 25% si intre care se stabilesc angajamente de control, instituite pe baza legaturilor de capital si/sau a influentelor dominante (control de fapt) pe care societatea care controleaza le exercita asupra societatii controlate.

Situatie prevazuta la art 4^4 alin(2) din Legea 346/2004, potrivit caruia, in cazul persoanelor juridice cu detineri de capital sau  drepturi de vot de peste 25%, nu se considera ca este intr-o relatie de intreprinderi legate cu alte societati, daca investitorii nu sunt implicati direct sau indirect in conducerea  societatii analizate.

Legislatia entitatilor IMM consolidata cu prevederile intreprinderilor legate, produce incepand cu 01 ianuarie 2024 efecte si in Codul Fiscal, astfel incat, sfera de reglementare a impozitului pe venit microintreprindere face trimitere la normele stabilite pentru entitatile legate.

          

           

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor – conditii la 31 decembrie 2023 – conditii de la 01 ianuarie 2024

 

Ordonanta 115/2023 aduce modificari structurale titlului III din Codul Fiscal – respectiv impozitului pe venit microintreprindere.

Prin urmare pentru a verifica conditia de eligibilitate la aplicarea optionala a acestui tip de impozit, trebuie sa se stabileasca raspunsurile la intrebarile:

 • Ce activitate economica desfasor?
 • Cu ce nivel de autonomie este realizata activitatea economica?

          

           

Conditii cumulativ de indeplinit la 31 decembrie 2023

Reguli de aplicare a sistemului incepand cu 01 ianuarie 2024

A realizat venituri care nu depasesc in lei, echivalentul a 500.000euro

Limita de 500 000euro se verifica prin insumarea veniturilor realizate de catre societatea verificata cu cele realizate de catre intreprinderile legate cu aceasta, astfel cum sunt definite prin Legea 346/2004

Are un capital social detinut de persoane, altele decat statul

Se mentine conditia capitalului social

Nu se afla in procedura de dizolvare, succedata de lichidare

Se mentine conditia de activitate

Veniturile realizate sunt intr-o proportie de peste 80%, altele decat veniturile din consultanta si management ce pot fi realizate intr-o limita mai mica de 20%, cu exceptia veniturilor din consultanta fiscala

Se mentine conditia ponderii veniturilor realizate

Are cel putin un salariat activ

Se mentine conditia salariatului activ

Are asociati/actionari cu participatii de peste 25% la cel mult 3 persoane juridice care aplica impozitul pe venit microintreprindere

Are asociati/actionari cu participatii directe sau indirecte de peste 25% in societatea analizata cat si participantii peste 25% ale actionarilor/asociatilor societatii analizate in alte intreprinderi care aplica prezentul impozit, si asociatii/actionarii stabilesc o singura entitate pentru aplicarea impozitului pe venit microintreprindere, conditie ce trebuie indeplinta pana la 31 martie a anului fiscal urmator dar si in timpul anului, incepand cu 01.01.2024

Se mentine conditia, potrivit careia, exercitarea optiunii privind aplicarea prezentului impozit, se face in situatiile in care societatea nu a mai fost platitoare de impozit pe venit microintreprindere ulterior datei de 01 ianuarie 2023

A depus pana la 31 martie 2024 situatiile financiare aferente anului fiscal precedent

 

Eligibili la aplicarea impozitului pe venit microintreprindere devin intermediarii secundari de asigurari si reasigurari pentru veniturile din activitatea de distributie asigurari/reasigurari in limita a 15% din veniturile totale

 

Incepand cu 01 ianuarie 2024 pot opta pentru aplicarea sistemului pe venit microintreprindere, societatile din domeniul horeca, IT, juridice, asistenta medicala

          

           

Cotele de impozitare

Cotele de impozitare ce produc efecte incepand cu 01 ianuarie 2024, sunt:

Descriere

Cota de impozitare

Microintreprinderile care realizeaza venituri ce nu depasesc valoarea de 60 000euro

1%

Microintreprinderile care realizeaza venituri ce depasesc valoarea de 60 000euro

3%

Microintreprinderile ce realizeaza activitati in domeniul horeca, IT, juridice si asistenta medicala

3%

De asemenea, pentru aplicarea sistemului pe venit microintreprindere, societatile care se infiinteaza dupa data de 01 ianuarie 2024 au obligatia de a indeplini la data inregistrarii in Registrul Comertului conditia referitoare la capitalul social detinut de catre persoane precum si conditia invederata de art 47 alin (1) lit h din Codul Fiscal, privind stabilirea societatii nou infiintate platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in situatia in care asociatii/actionarii au detineri in societatea nou infiintata precum si in alte societati care aplica sistemul de impozitare al veniturilor microintreprinderilor, de peste 25%.

 

Norme privind iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor în cursul anului

 • Depaseste plafonul de 500.000euro, in cursul unui an fiscal din veniturile acesteia si/sau cumulate cu veniturile întreprinderilor legate sau ponderea veniturilor din consultanta si/sau management este mai mare de 20% (exclusiv veniturile din consultanta fiscala);
 • Nu mai indeplineste conditia unui salariat angajat cu contract individual de munca cu norma intreaga sau fractii de norma pana la echivalentul unei norme intregi;
 • Nu a depus in termenul stabilit situatiile financiare anuale;
 • Realizeaza in cursul anului venituri din activitati din domeniul bancar, din asigurari si reasigurari, din domeniul jocurilor de noroc sau activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale;
 • Oricand in cursul anului asociatii/actionarii entitatii analizate, detin in mod direct sau indirect peste 25% si la alte persoane juridice care aplica impozitul pe venit microintreprindere, trebuie sa stabileasca societatea care iese din incidenta prezentului impozit, astfel incat incepand cu trimestrul in care se realizeaza aceasta situatie o singura persoana juridica poate mentine implicatiile impozitului pe venit microintreprindere, pentru restul societatilor fiind aplicabile prevederile impozitului pe profit.

Detineri directe si indirecte

O intreprindere detine direct sau indirect (prin intermediul filialelor sau prin intermediul entitatilor pe care le controleaza)  nu mai mult de 50% din drepturile de vot si exercita asupra acesteia o influenta semnificativa sau mai mult de 50% din drepturile de vot si/sau influenta dominanta si exercita asupra acesteia un control de drept (prin detineri de capital social) si/sau de fapt.

Prin urmare, in analiza persoanelor juridice care aplica sistemul pe venit microintreprindere, este intemeiat a se stabili:

1. Legatura dintre persoanele juridice, respectiv prin detineri de capital sau de influenta dominanta sau semnificativa – in vederea verificarilor ce se impun a fi facute pentru plafonul de 500.000euro.

si

2. Procentul detinerilor asupra titlurilor de participare sau al drepturilor de vot in mod direct catre societatea din aval cat si in mod indirect in toate entitatile care aplica sistemul de impozitare al microintreprinderilor.

In contextul legislativ stabilit pentru impozitul pe venit microintreprindere se prezuma a fi incluse in analiza, inclusiv situatiile de detineri potrivit carora:

 Societatea 1 detine parti sociale in societatea 2 intr-un procent de 60% si intreprinderea 2 detine in societatea 3  drepturi de vot corespunzatoare unui procent de 45%. Toate societatile aplica sistemul de impozitare pe venit microintreprindere.

Prin urmare:

– intre societatea 1 si societatea 2 se stabileste un control de drept(de capital) caruia ii corespunde un procent de 60%;

– intre societatea 1 si societatea 3 se stabileste o influenta semnificativa caruia ii corespunde un procent de 27% (60%*45%). Acesta obtine un procent de 27% dar nu exercita si o influenta dominanta prin actiuni de control asupra societatii 3.

In intelesul Codului Fiscal, societatea 1 are obligatia de a desemna o singura societate care aplica sistemul pe venit microintreprindere, deoarece are detineri directe si indirecte mai mari de 25% in 3 societati microintreprinderi si pentru verificarea veniturilor realizate cu intreprinderile legate, societatea 1 are obligatia de a aduna veniturile sale cu cele ale societatii 2, relatie determinata de un control de drept (mai mare de 50%).

Intre societatea 1 si societatea 3 este o relatie de influenta semnificativa (conform procentului de 27%, fara influenta dominanta),  asadar nu face obiectul prevederilor intreprinderilor legate, deci nu include veniturile acestei societati la verificarea plafonului de 500.000euro.

Norme de aplicare, se impun a fi emise de catre autoritatile fiscale cu scopul de a cuprinde toate situatiile care pot face subiectul detinerilor directe si indirecte.

Distribuie pe: