Veniturile intreprinderilor legate

Introducere

La prima vedere, analiza privind incadrarea pentru aplicarea impozitului pe venit microintreprindere capata marimi gargantuene cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind intreprinderile legate, transpuse in definitia microintreprinderii, intrucat conditia privind veniturile realizate produce efecte atat asupra contribuabilului care face obiectul analizei cat si a veniturilor realizate de intreprinderile legate cu aceasta de la 31 decembrie a anului anterior cat si pe toata perioada anului fiscal.

Asadar, pentru verificarea plafonului de 500.000euro, analiza veniturilor contribuabilului incepe la 31 decembrie si se realizeaza trimestrial pe tot parcursul anului.

Dar, impozitam forma, in detrimentul fondului activitati economice?

 

Determinarea veniturilor totale

O analiza in amonte a Legii 346/2004 privind infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, releva consideratiile statuate de catre comisia europeana asupra intreprinderilor si grupurilor de intreprinderi ca urmare a activitatii pe care acestea o desfasoara in deplina autonomie sau sub forma consolidarii la nivel de grup de intreprinderi.

Recomandarea Comisiei Europene 2003/361 privind definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii incumba prevederi noi privind nivelul de autonomie si independenta al intreprinderilor, ca urmare a dezvoltarii activitatii financiare si conectivitatii drepturilor de participare.

Dar reglementarile privind participarea si controlul intre intreprinderi isi are sursa in directive ale Comisiei Europene mult mai vechi si cu adecvatie este de mentionat aici directiva privind conturile situatiilor financiare si directiva privind conturile consolidate.

Asadar definitia intreprinderilor legate isi are provenienta in Directiva 78/660/CE privind conturile situatiilor financiare, care oferă o imagine fidelă a patrimoniului, a situației financiare, precum și a rezultatelor societății, consolidata cu Directiva 83/349/CEE privind conturile consolidate, potrivit acesteia, la art 1se precizeaza:

Orice intreprindere care se afla in oricare din urmatoarele situatii are obligatia de a intocmi situatii financiare consolidate:

  • Detine majoritatea drepturilor de vot;
  • Are dreptul de a numi sau a revoca majoritatea membrilor organelor administrative;
  • Are dreptul de a exercita o influenta dominanta;
  • Este asociat sau actionar al unei intreprinderi si fie controleaza singura majoritatea drepturilor de vot fie majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderii în cauză (filială) care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar în cauză, în cursul exercițiului precedent ș i până la momentul întocmirii conturilor consolidate au fost numiți doar prin exercitarea drepturilor sale de vot.

Prin urmare aceste acte normative constituite la nivelul comisiei europene statueaza obligatia societatilor care fac parte din grupuri de intreprinderi de a transpune reglementarile conditiilor de consolidare pentru societatea mama si societatile filiale din grup.

Avand in vedere criteriile de participare ale societatilor in cadrul grupului, respectiv criterii de detinere cu exercitarea controlului precum si criterii de detinere prin activitatea financiara, decizia de consolidare trebuie sa aibe argumente atat in situatia financiara cat si in puterea de control sau in drepturile de vot, aspect invedererat in cadrul art 6 din Directiva 83/349/CEE, care prevede exonerarea de la intocmirea situatiilor financiare consolidate, daca:

la data închiderii bilanțului unei întreprinderi-mamă întreprinderile care urmează a fi consolidate nu depășesc împreună, pe baza celor mai recente conturi anuale, limitele a două dintre cele trei criterii prevăzute în articolul 27 din Directiva 78/660/CEE.

Critrile prevazute de art 27 din Directiva 78/660/CEE, sunt:

Statele membre pot permite societăților care, la data închiderii bilanțului, nu depășesc limitele a două dintre următoarele trei criterii:

 — totalul bilanțului: 4 milioane de unități europene de cont;

— cuantumul net al cifrei de afaceri: 8 milioane euro;

— numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

Cu revenire la prevederile Legii 346/2004 privind infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, art 44 transpune prevederile art 1 din Directiva 83/349/CEE, mai sus expuse, astfel incat potrivit prevederilor legislative o intreprindere legata este acea intreprindere care are obligatia intocmirii situatiilor financiare consolidate.

Exceptate de la obligatia intocmirii situatiilor financiare consolidate sunt, potrivit art 6 din Directiva 78/660, intreprinderile care nu depasesc limitele a cel putin 2 criterii, prezentate mai sus, prin urmare a neindeplinirii a doua dintre limitele expuse anterior, intreprinderea nu are obligatia intocmirii situatiei financiare consolidate, in consecinta nu este intreprindere legata.

Ca atare, o structura de detinere si/sau control stabilita intre societati care genereaza patrimoniu financiar in cadrul societatilor din grup are obligatia intocmirii situatiei financiare consolidate sub conditia unor indicatori financiari indepliniti.

Situatia consolidata se determina prin eliminarea tranzactiilor reciproce.

 In legislatia din Romania, grupurile de intreprinderi sunt reglementate in OMFP 1802/2014 in cadrul cap 8 pct 494 prin transpunerea prevederilor art 1 din Directiva 83/349/CEE.

Criteriile de marime stabilite pentru grupurile de intreprinderi consolidate, in cadrul OMFP 1802/2014 la art 10 sunt:

a)totalul activelor: 24 000 000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR; c) numărul mediu de salariați în cursul


Prin urmare, in imprejurari de exercitare a puterii de control si/sau a detinerii de drepturi de vot, analiza indicatorilor de marime reglementati la art 10 genereaza marimea grupului: mic/mijlociu/mare.

Potrivit acestuia grupurile mici si mijlocii sunt cele care, nu depasesc 2 din criteriile de marime mai sus prezentate si grupurile mari sunt grupurile constituite din societățile‐mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puțin două dintre cele 3 criterii de marime.

Armonizarea cu directiva europeana, privind exceptia de la aplicarea situatiei consolidate, se instituie la art 502 din OMFP 1802/2014, potrivit acestuia, sunt exceptate grupurile mici si mijlocii de la intocmirea situatiilor financiare consolidate.

Asadar, intr-o analiza exhaustiva a prevederilor legislative, entitatile legate reglementate de Legea 346/2004 privind infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii trebuie analizate din pespectiva directivelor europene a caror text este transpus in ordinul ministerului finantelor publice 1802/2014 precum si a Legii Contabilitatii si din a caror prevederi rezulta definirea intreprinderilor legate, ca fiind acele societati care apartin unui grup de intreprinderi si care se subscriu obligatiei de a intocmi situatii financiare consolidate.

Tranzactiile reciproce

Pentru a elimina tranzactiile intre intreprinderile consolidate art 512 din OMFP 1802/2014, prevede:

…din situațiile financiare anuale consolidate se elimină următoarele:

  1. a) datoriile şi creanțele dintre entități, inclusiv dividendele interne;
  2. b) veniturile şi cheltuielile aferente tranzacțiilor dintre entități; şi
  3. c) profiturile şi pierderile rezultate din operațiuni efectuate între entități  şi care sunt incluse în valoarea contabilă 

Asadar, in scopul verificarii plafonului de 500.000euro invederat la art 47 din Codul Fiscal, cumularea veniturilor din grupul intreprinderilor legate trebuie sa respecte corectiile necesare privind tranzactiile reciproce, pentru a elimina veniturile realizate intre companiile consolidat.

In calitate de organism decident, societatea mama, stabileste societatile din grup care intra in procesul de consolidare, asadar in situatii potrivit carora in grupul societatilor legate sunt incluse si societati cu o cifra de afaceri mai mica de 48mil euro, din veniturile grupului analizat trebuie eliminate tranzactiile din cadrul grupului pentru a determina nivelul veniturilor finale a grupului.

In cadrul Directivei 78/660/CEE, exceptia de la aplicarea consolidarii este stabilita prin nerespectarea a doua conditii din cele 3 specificate, respective: numar de salariati – cifra de afaceri – valoare active.

In ordinul 1802/2014 exceptate de la aplicarea regulilor privind consolidarea sunt grupurile de societati a caror cifra de afaceri este sub 48 mil euro, au sub 250 de salariati si valoarea activelor este sub 24 mil euro.

Asadar, sub aspectul indeplinirii conditiilor de control si/sau a drepturilor de vot (respectiv control de capital sau control de fapt) configuratie care plaseaza societatea intr-un grup de societati, relatia de consolidare se genereaza ca urmare a indeplinirii criteriilor de ordin financiar reglementate atat in directiva europeana cat si in ordinul ministerului finantelor publice 1802/2014.

Avand in vedere obiectivul Legii 346/2004, respectiv reglementarea unor măsuri destinate creării cadrului favorabil înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, incadrarea in una din cele 3 categorii de intreprinderi se face prin completarea unei declaratii pentru stabilirea tipului de intreprindere respectiv autonoma/partenera/afiliata, aceasta se completeaza pe baza datelor din situatiile financiare pentru numarul de salariati – cifra de afaceri si total active.

Dar Legea 346/2004 se subordoneaza recomandarii Comisiei Europene 2003/361 privind definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, recomandare formulata pentru aplicarea Directivei 83/349/CEE privind conturile consolidate ca urmare a Directivei 78/660/CCE privind conturile situatiilor financiare, prin urmare chiar in textul legii 346/2004 sunt trimiteri la situatiile consolidate privind intocmirea declaratiei de apartenenta la una din cele 3 categorii de intreprinderi.

Declaratie reglementata in scopul aplicarii obiectivului Legii 346/2004, dar in scopul verificarii conditiilor art 47 din Codul Fiscal privind impozitul pe venit microintreprindere cum este administrata aceasta declaratie?

Deci poate fi folosita o lege emisa pentru dezvoltarea IMM-urilor si cresterea ratei de absortie a subventiilor, drept argument pentru o impozitare superioara? Prevaleaza aceasta Legii contabilitatii 82/1991 privind grupurile consolidate?

In scopul aplicarii uniforme a prevederilor legislative daca grupul de intreprinderi consolidate este reglementat de conditii de detineri, control si patrimoniu financiar, intreprinderile legate trebuie sa beneficieze de aceleasi criterii de aplicare privind conturile consolidate, prin urmare si intreprinderea legata daca nu face obiectul unui grup consolidat, declarat, fondul intreprinderii legate nu este constituit.

Distribuie pe: